Huishoudelijk reglement Jeugd

Het huishoudelijk reglement is bewust kort gehouden. We rekenen op alle clubleden, ouders en supporters om mee toezicht te houden op de naleving ervan.
Dit alles kadert in het tonen van RESPECT voor elkaar en de club.
Overtredingen moeten gesanctioneerd worden. Probeer sancties te verzinnen die een verbeterd gedrag in de hand werken:  

Huishoudelijk reglement jeugd FC Juventus Schoonaarde

( en Jeugdsamenwerkingsverband SK Berlare)

1. Algemeen

Eender wie feiten pleegt die drastisch ingaan tegen de algemene en specifieke doelstellingen  in het jeugdbeleidsplan of tegen dit huishoudelijk reglement, en eender wie de normale werking van de club verstoort kan gesanctioneerd worden door een trainer, een afgevaardigde, een lid van het jeugdbestuur of een lid van het hoofdbestuur.

Het bestuur legt per seizoen het bedrag van het lidgeld vast. (meer informatie over het lidgeld is terug te vinden op de website onder het item ‘jeugd’ )

Elke trainer, speler en de ouders ( de term “ouder(s) slaat op een ouder of een wettelijk vertegenwoordiger van de speler) nemen kennis van dit reglement. Als bewijs van de kennisgeving, ondertekenen de trainers, spelers en hun ouders het afzonderlijk document voor kennisname van het huishoudelijk reglement voor “gelezen en goedgekeurd”. Een speler wordt niet als lid beschouwd als het ondertekend document van kennisgeving niet in het bezit van de club is.

Dit reglement is beschikbaar op de website en kan op elk moment gewijzigd worden door het bestuur. Deze wijziging wordt gemeld op de website en ad valvas. Indien ouders en/of spelers niet schriftelijk reageren binnen de 14 dagen gaan ze akkoord met deze wijziging en geldt hun bestaande kennisname ook voor dit nieuw huishoudelijk reglement. 

Terreinen

Er wordt steeds getraind op het B, C en D terrein.

Tot en met de categorie U11 vinden de competitiematchen plaats op het B, C of D terrein. Vanaf U13 wordt er op het A-terrein gevoetbald.

Kinderen die na de wedstrijd willen voetballen kunnen dit doen op het B, C of D terrein. (Niet op het A-terrein!)

 

 

Accommodatie

De kleedkamers worden na de training en wedstrijden binnen het half uur verlaten. Ze moeten dan leeg zijn zonder vuil of modder op de vloer en in de douche. Vooraleer de kleedkamer betreden wordt, dienen de schoenen gereinigd te worden met behulp van de daarvoor voorziene borstels. Ook op verplaatsing wordt de kleedkamer proper achter gelaten.

In de gehele accommodatie worden geen blikjes, glas, enz.. zomaar op de grond gegooid en er wordt niks beschadigd.

Spelers die schade toebrengen aan de accommodatie of de voertuigen op de parking of de locaties waar onze club verantwoordelijkheid draagt kunnen, via hun ouders, burgerlijk aansprakelijk gesteld worden voor deze schade.

De kantine wordt niet betreden met voetbalschoenen.

Roken

Geen enkele jeugdspeler rookt op de club of op bezoek bij een andere club.

Voor en tijdens de trainingen of wedstrijden roken trainers en coördinatoren niet in het bijzijn van spelers.

De gebouwen van FC Juventus Schoonaarde zijn ROOKVRIJ!

Stimulerende middelen

Het nuttigen van stimulerende en/ of caféïnehoudende drankjes ( Red Bull, Monster, ..) is verboden op de club.

Alcohol

Geen enkele jeugdspeler drinkt alcoholhoudende dranken op onze club of op bezoek bij een andere club.

Voor en tijdens de trainingen en wedstrijden drinken trainers en coördinatoren geen alcoholhoudende dranken.

Drugs

Het bezit of gebruik van soft- en andere drugs is verboden, wordt gemeld aan de ouders en leidt minstens tot een tijdelijke verwijdering uit de club en kan een definitieve verwijdering inhouden.

Het dealen of ter beschikking stellen van drugs aan derden leidt minstens tot een verwijdering uit de club tot het einde van het seizoen en wordt gemeld aan de politie.

 

 

Diefstal

Bij vermoeden of betrapping op diefstal wordt de politie gewaarschuwd. Onomstotelijk bewijs van diefstal leidt minstens tot een tijdelijke verwijdering uit de club.

Tegenpartij en medespelers

Agressief gedrag, obscene taal of gebaren en het moedwillig kwetsen van medespelers en tegenstrevers is uit den boze. Pestgedrag of uitlachen wordt niet getolereerd.

Een speler die foutief gedrag vertoont tijdens een wedstrijd moet worden vervangen.

Alle opzettelijk toegebrachte lichamelijke schade aan derden ( slaan, niet-voetbalbewegingen, enz..) wordt onbetwistbaar door de ouders van de betrokken speler vergoed indien het vonnis van een mogelijk rechtsgeding zijn schuld zou bevestigen.

Tegenpartij en medespelers

 

 

De scheidsrechter

Een negatieve houding ten opzichte van een scheidsrechter, hoe fout hij ook was, is uit den boze voor zowel trainer, spelers, ouders als afgevaardigde.

Een speler die foutief gedrag vertoont tegen een scheidsrechter moet direct worden vervangen. Bij herhaaldelijk gedrag kan de speler door de club zelf geschorst worden.

Na elke wedstrijd krijgt de scheidsrechter van iedereen een hand, ongeacht het wedstrijdverloop en ongeacht de prestatie van de scheidsrechter.

De training

Iedereen is aanwezig op het door de trainer opgelegde tijdstip.

Een training wordt enkel afgelast als er schade kan berokkend worden aan de terreinen door de slechte weersomstandigheden.

Gelieve bij afwezigheid de trainer te verwittigen.

Iedereen blijft in de kleedkamer en het team gaat in groep naar het veld onder begeleiding van de trainer.

De trainer beslist hoeveel volwassenen in de kleedkamer komen om te helpen bij het wassen en kleden.

Na de training wordt het veld opgeruimd en gaat ook iedereen in groep terug naar de kleedkamer.

De kleedkamer wordt binnen het half uur leeg en proper achtergelaten.

De wedstrijd

Iedereen is aanwezig op het door de trainer opgelegde tijdstip en de afgesproken plaats, in de officiële clubtraining van dit seizoen.

Gelieve bij afwezigheid de trainer of afgevaardigde op tijd te informeren.

Spelers die te laat arriveren voor verzameling starten automatisch op de bank. Er kan een uitzondering gemaakt worden bij een verwittiging met een geldige reden.

De trainer en afgevaardigde krijgen een hand.

Alle spelers blijven in de kleedkamer tot de trainer het signaal geeft om in groep naar het veld te gaan.

De trainer beslist hoeveel volwassenen in de kleedkamer komen om te helpen bij ‘t wassen en kleden.

Tijdens de wedstrijd blijven bankzitters ter beschikking van de trainer op de door hem aangeduide plaats. Op de bank is er alleen plaats voor afgevaardigden, trainers, verzorgers en/of kine en reservespelers. De overige personen worden door de afgevaardigden en/of trainer verwijderd.

Ouders zijn hopelijk enthousiaste supporters maar geen coach. Enkel de trainer geeft aanwijzingen in de wedstrijd. Bij aanhoudend storend gedrag van een ouder moet de speler vervangen worden. De ouders blijven achter de omheining of koord en mogen het terrein niet betreden, dit geldt ook op het duiveltjes veld.

Het betalen van een jeugdspeler voor zijn sportieve prestaties ( premie voor doelpunten, enz..) is verboden.

Na het fluitsignaal krijgen de scheidsrechter en de tegenstrevers een hand.

Na de wedstrijd wordt de kleedkamer binnen het half uur leeg en proper achtergelaten. Ook op verplaatsing bij een andere club!

Douchen is verplicht.

Speelgelegenheid

We garanderen al onze spelers minstens 50% speelgelegenheid (zowel veldspelers als doelmannen). Het resultaat tijdens de wedstrijden is hierbij van ondergeschikt belang. Ouders en medespelers dienen hierbij respect te hebben voor alle leden van het team

 

 

Vervoer

Wie kinderen vervoert naar een training of een wedstrijd neemt alle voorzorgen om dit veilig te doen en zorgt in het bijzonder dat ze de gordel dragen.
Elke ouder leest de folder “vervoer” die beschikbaar is op de website.

Afwezigheid

Een onaangekondigde afwezigheid wordt niet getolereerd.  Bij een afwezigheid met een gegronde reden wordt de trainer ( voor spelers), de jeugdcoördinator ( voor trainers) zo vroeg mogelijk verwittigd.

Klachten

Klachten van spelers of ouders mogen niet tijdens of na de wedstrijden besproken worden met de trainer.

Als er klachten zijn over de sportieve gang van zaken kunnen deze op afspraak besproken worden met de trainer voor of na een training en met de verplichte aanwezigheid van de sportief coördinator of het hoofd van de jeugdopleidingen.

Andere klachten kunnen gemeld worden aan het oudercomité of leden van het jeugdbestuur.

Sancties

Foutief gedrag of het niet opvolgen van het huishoudelijk reglement leidt tot sancties die zoveel mogelijk bijdragen tot verbeterd gedrag.

Voorbeelden van positieve straffen: het kuisen van de kleedkamers, het wassen van de ballen,  het opruimen in de accommodatie, het fluiten van een wedstrijd, het spoelen van glazen op een wedstrijddag, het ronddelen van clubreclame, enz..

Herhaaldelijke overtredingen, het weigeren van opgelegde sancties en alle drugsdelicten of diefstal leiden tot een tijdelijke of definitieve verwijdering uit de club tot het einde van het seizoen.

Beslissingen om iemand tijdelijk of definitief te verwijderen worden genomen in het bestuur, na consultatie van de betrokkenen.

 

SPELREGELS VOOR OUDERS

1.     Geef steun bij tegenslagen en relativeer goede prestaties

2.    Toon positieve belangstelling

3.    Geef je kind en zijn ploeg steun met een gezond sportief gedrag

4.    Dwing je kind nooit om jouw ambities waar te maken

5.    Help je kind om vertrouwen op te bouwen

6.    Laat je kind sport doen op zijn eigen niveau

7.    Benadruk het plezier en vermijd prestatiedruk

8.    Maak je kind duidelijk dat sport meer is dan winnen of verliezen, het gaat ook om teamspirit, vriendschap en samenwerking

9.    Applaudisseer voor goed spel, zowel voor dat van jouw kind als van de andere kinderen

10. Blijf positief, ook na verlies

11.  Laat je waardering voor de trainer blijken door je niet te mengen in de opstelling, speelwijze en coaching

12. Breng een gezond evenwicht aan tussen de sporteisen en de behoeften van je kind en zijn studies

13. Er wordt niet gerookt in de kantine op FC Juventus Schoonaarde en ook: overdrijf niet met alcohol

14. Toon RESPECT voor ieders handicap, huidkleur, ras of religie!

15. Straf je kind niet door het bijwonen van trainingen of wedstrijden te verbieden

16. Engageer jezelf bij clubactiviteiten zoals de eetfestijnen, tornooien en wedstrijden van de eerste ploeg

17. Zorg ervoor dat je kind op tijd komt op FC Juventus Schoonaarde

18. Haal je kind tijdig af op FC Juventus Schoonaarde

19. Blijf achter de omheining tijdens trainingen en wedstrijden.

20.Sportieve mislukkingen zijn nooit persoonlijke mislukkingen

21. Geef het goede voorbeeld!

Naast dit beknopt reglement waar streng wordt op toegekeken kunnen trainers bijkomende afspraken maken met hun spelers of met hun ouders.